دوشنبه ، 01 بهمن 1397
کمينه   
معاونت صنايع دستي

                                                    

 
اسعد ساعدپناه

                                                                                                                                                                                                

 

 

شرح وظايف:

 

برنامه ريزي، تنظيم راهبردها، سياستها، خط مشي ها و ضوابط به منظور توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي كشور 2. برنامه ريزي در جهت حمايت از توسعه كمي و كيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي بويژه در حوزه صادرات 3. برنامه ريزي و نظارت به منظور ترويج صنايع دستي و هنرهای سنتی و ايجاد تحول در طرحها و توليد و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملي و موارد مصرف آنها به ويژه در معماري و شهر سازي 4. برنامه ريزي در جهت تدوين استانداردهاي لازم براي مواد اوليه و روش هاي توليد و صدور گواهينامه هاي درجه كيفيت صنايع دستي و هنرهای سنتی با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 5. برنامه ريزي در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنايع دستي و حمايت از مالكيت معنوي و فكري آنها با همكاري مراجع ذيربط 6. هماهنگي در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي و دولتي در جهت سرمايه گذاري داخلي و خارجي در توليد و بازاريابي صنايع دستي با واحدهاي ذيربط 7. انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگي گسترش و حضور مؤثر در بازارهاي جهاني به منظور افزايش سهم ايران در بازار جهاني 8. بررسي و تعيين خط مشي هاي لازم در جهت تحقيق و پژوهش در خصوص هنرهاي سنتي و صنايع دستي 9. بررسي در خصوص عضويت در اداره كل ها، مجامع و مراكز بين المللي صنايع دستي و هنرهای سنتی و برنامه ریزی در خصوص حضور مؤثر در اينگونه مجامع 10. تهيه ضوابط، مقررات، آئين نامه ها و نظام نامه هاي هدايتي و حمايتي هنرهاي سنتي و صنايع دستي 11. برنامه ريزي در جهت حمايت از هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي كشور 12. هماهنگي با مراجع ذيربط در خصوص اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي و هنرهای سنتی كشور در چارچوب قوانين و مقررات 13. تبادل ارتباط و مبادلات علمي، فرهنگي و فنی با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهاي مرتبط با صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي 14. برنامه ريزي براي ايجاد پايگاههاي اطلاع رساني به منظور معرفي صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي 15. نظارت بر كارگاههاي توليدي و آموزشي صنايع دستي كشور 16. برنامه ريزي براي ايجاد مراكز اسناد و مدارك صنايع دستي و هنرهاي سنتي 17. صدور مجوز فعالیت شرکتها و موسسات فعال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها 18. صدور کارت صناعت، پروانه تولید، گواهی پایان دوره آموزشی، جواز تأسیس کارگاهها و مجتمع های تولیدی و آموزشی و کارت مربیگری صنایع دستی و