چهارشنبه ، 01 اسفند 1397
کمينه   
بازار قديمي شهر سنندج

شهر سنندج داراي دو بازار بزرگ و عمده است كه يكي از آنها به نام بازار قديمي شناخته شده است و داراي پلان مستطيل شكل بوده است و ديگري بنام بازار سرتپوله است پلان بازار به شكل يك مستطيل بزرگ بوده و بر خلاف اكثر بازارهاي ايراني كه به صورت خطي شكل گرفته اند. اين بازار با الهام از بازار پيرامون ميدان نقش جهان اصفهان ساخته شده است. در وسط اين بازار سراهاي مختلفي قرار داشته كه متاسفانه بر اثر خيابان كشي در اوايل حكومت پهلوي از بين رفته به دو بخش تبديل و بخش شمالي را خيابان بازار سنندجي و قسمت جنوبي را بازار آصف مي دانند. از چهار دروازه قديمي بازار سنندج اكنون سه دروازه مدخل ورودي قديمي باقي مانده است. تاريخ ساخت بازار سنندج به زمان سليمان خان اردلان در سال 1046 هجري قمري به عنوان والي كردستان از طرف شاهان صفوي منصوب شد و سنندج به عنوان  مركز ايالت كردستان انتخاب شده بازميگردد. به همين خاطر بازار و قلعه حكومتي (دژ سنه ) نيز همزمان ساخته شده اند سقف راسته بازار به صورت طاق و تويزه و طاق و گنبد ساخته شده و سقف حجره ها را نيز به صورت طاق و تويزه اجرا گرديده است مصالح عمده بازار از سنگ و خشت و آجر است

کمينه   
Simple Gallery
جستجو برچسب