دوشنبه ، 01 بهمن 1397
کمينه   
فرایندهای کاری معاونت صنایع دستی استان کردستان
 عنوانصاحب امتیازگروهتاریخ تغییرحجم 
فرايند صدور پروانه توليد كارگاهي صنایع دستی کردستان مدیر سایت کردستان 1394/01/23172.81 KBدانلود
فرايند صدور پروانه توليد انفرادي (كارت شناسايي صنعتگري)مدیر سایت کردستان 1394/01/2373.65 KBدانلود
فرايند صدور مجوز برگزاري نمايشگاه صنايع دستي کردستا نمدیر سایت کردستان 1394/01/23156.43 KBدانلود
فرايند صدور جواز تاسيس كارگاه صنایع دستی کردستان مدیر سایت کردستان 1394/01/23192.03 KBدانلود
فرايند تمديد جواز تاسيس كارگاه صنایع دستی کردستان مدیر سایت کردستان 1394/01/2389.54 KBدانلود
فرايند بيمه صنعتگران واجد شرايط صنایع دستی استان کردستان مدیر سایت کردستان 1394/01/23201.45 KBدانلود
فرايند آموزشي هنر آموزان صنایع دستی کردستان مدیر سایت کردستان 1394/01/23107.60 KBدانلود
فرايند تمديد پروانه توليد كارگاهي صنایع دستی کردستانمدیر سایت کردستان 1394/01/23137.67 KBدانلود
فرايند تمديد پروانه توليد انفرادي (كارت شناسايي صنعتگري)مدیر سایت کردستان 1394/01/23172.81 KBدانلود