شنبه ، 27 مرداد 1397
کمينه   
حفظ و احيا
کمينه   
شرح وظايف

1. تدوين ضوابط و دستور العمل هاي لازم براي حفظ، احياء، مرمت، ساماندهي و تعيين حريم بناها، مجموعه بناها و محوطه هاي تاريخي و نظارت بر اجرای آنها.

2. برنامه ريزي به منظور شناخت و معرفي ارزشهاي هنري- تاريخي - فرهنگي در محوطه هاي تاريخی.

3. برنامه ریزی برای حفاظت، مرمت و ساماندهی بناها و محوطه های تاریخی - فرهنگی و میراث طبیعی که در اختیار بخش غیر دولتی است.

4. تهیه و تدوین ظوابط مورد نیاز برای طرح ها و پروژه های عمرانی در حوزه آثار تاریخی - فرهنگی، طبیعی و اظهار نظر نهایی در خصوص کلیه طرح های مذکور.

5. بررسي، تصويب و نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي عملياتي مربوط به حفظ، احياء، مديريت و ساماندهي بناها، مجموعه بناها و محوطه های تاريخی.

6. تعيين حريم ها و محدوده بناها و محوطه هاي تاريخي و ارائه پيشنهاد به مراجع ذيربط.

7. نظارت بر اجراي قوانين، مقررات و آئين نامه ها، قراردادها و كنوانسيون هاي ملي و بين المللي در مورد حفظ و احياي بناها و محوطه هاي تاريخی.

8. همكاري با دفتر ثبت آثار به منظور تهيه اسناد و مدارك مورد نياز براي ثبت بناها و محوطه هاي تاريخي در فهرست آثار ملي و جهانی.

9. برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي تهيه طرح هاي راهبردي و اضطراري براي حفاظت از بناها و محوطه هاي تاريخی.

10. برنامه ريزي به منظور حمايت و هدايت فعاليت بخش خصوصي و نهادهای غير دولتي در امر حفظ و احياء و مديريت بناها و محوطه هاي تاريخي و نظارت بر فعاليت واحدهاي مزکور.

11. همكاري و هماهنگي با مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي و مراكز دانشگاهي ذيربط در زمينه امور حفظ و احياء و مديريت محوطه ها و بناهاي تاريخی.

12. انجام ساير وظايف مربوط كه حسب مورد از سوي معاونت ميراث فرهنگي ارجاع مي شود.