شنبه ، 27 مرداد 1397
کمينه   
بیانیه سطح خدمت

بدينوسيله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان کردستان را به اطلاع ميرساند:

 
۱-    تارنماي این اداره کل کلیه اطلاعات مربوط به جاذبه های تاریخی و طبیعی و گردشگری را معرفی کرده است .
 
 
۲-  اطلاعات تماس با کارمندان اداره کل موجود می باشد.
 
 
۳-     فرایند های کاری به صورت مرحله به مرحله قابل مشاهده و چاپ می باشد.
 
 
۴-     فرم های مورد نیاز کاربران قابل دسترس می باشد .
 
۵-   سمت راهنمای مسافرین اطلاعات مورد نیاز یک مسافر را به صورت کامل و جامع معرفی کرده است و نقشه ها قابل مشاهده و چاپ می باشد .
 
6-خدمات الکترونیک اداره قابل دسترس می باشد